IPR og rettigheter til ideer

Alle ideer som blir sendt inn via portalen vår vil i henhold til HVL sine IPR-retningslinjer tilhøre studenten eller studentgruppen som sendte den inn. Dersom ideen er utviklet i samspill med ansatte ved HVL gjelder imidlertid andre regler. Ideen vil aldri deles til utenforstående uten studentens eller studentgruppens samtykke. Ved spørsmål om dette, kontakt skape@hvl.no.

Personvernerklæring

Hva er en personvernerklæring?

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan HVL håndterer personopplysningene dine.

Denne personvernerklæringen handler om hvordan HVL samler inn og bruker personopplysninger om deg på hvlskape.no. HVL er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og adferdshistorikk.

Behandlingsansvarlig

HVL er behandlingsansvarlig når vi behandler personopplysninger om deg.

Formål med behandling av personopplysninger

HVL samler inn og lagrer persondata i forbindelse med ulike aktiviteter på hvlskape.no. Dette inkluderer innsending av idéer, møteforespørsel, deltakelse på online-konkurranser, ønske om innmelding i gründerteam, o.l.. Innsamlingen er nødvendig for å kunne gi rett respons til avsender.

Hvordan personopplysninger blir innhentet og lagret

Personopplysningene blir samlet inn via skjemaer på nettsiden og sendes via epost-servere som drives av Twilo SendGrid til HVL sine interne systemer der data blir behandlet og lagret.

Hvilke personopplysninger som behandles

Opplysninger som behandles er:

  • navn
  • e-postadresse
  • fakultets- og campustilhørighet
  • klassetrinn/årskull
  • lenke til linkedin profil
  • e-postadresse og navn til andre medlemmer i teamet

HVL behandler kun direkte identifiserbare opplysninger. Dette er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. HVL benytter seg ikke av cookies på hvlskape.no.

Hvordan sikrer vi opplysningene

Det er kun personell tilknyttet HVL Skape som har tilgang til informasjonen du gir oss og denne behandles konfidensielt. Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere og databehandlere som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Personopplysninger blir sendt via e-mail til skape@hvl.no og blir lagret på HVL sine servere. Vi behandler personopplysningene så lenge det er nødvendig for utførsel av våre oppgaver. Dersom vår behandling er basert på ditt samtykke vil vi slette opplysninger om deg dersom samtykke trekkes tilbake.

Dine rettigheter
Rett til informasjon og innsyn

Du har krav på å få informasjon om hvordan HVL behandler personopplysningene dine gjennom hvlskape.no. Denne personvernerklæringen er ment å inneholde den informasjonen du har rett til å få. Du har også rett til å få innsyn i alle personopplysninger som er registrert om deg gjennom hvlskape.no. Du har også rett til å få utlevert en kopi av personopplysninger om det, dersom du ønsker det.

Rett til retting

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. Du har også rett til å få ufullstendige personopplysninger om deg supplert. Dersom du mener vi har registrert feil eller mangelfulle personopplysninger om deg, ber vi deg kontakte oss. Det er viktig at du begrunner og eventuelt dokumenterer hvorfor du mener personopplysningene er feil eller mangelfulle.

Rett til begrensning av behandling

Du kan ha rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine blir begrenset. Begrensning av personopplysninger vil si at personopplysningene fortsatt blir lagret, men at mulighetene for videre bruk og behandling blir begrensede. Dersom du mener at personopplysningene er feil eller mangelfulle, eller har protestert mot behandlingen, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine midlertidig blir begrenset. Det vil si at behandlingen blir begrenset inntil vi eventuelt har rettet personopplysningene dine, eller har fått vurdert om protesten din er berettiget. I andre tilfeller kan du også kreve en mer permanent begrensing av dine personopplysninger. For å ha rett til å kreve begrensing av dine personopplysninger, må vilkårene i personvernforordningen artikkel 18 være oppfylte. Dersom vi mottar en henvendelse fra deg om begrensing av personopplysninger, vil vi vurdere om lovens vilkår er oppfylte.

Rett til sletting

Du kan ha rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg. Retten til sletting er ikke en ubetinget rett, og hvorvidt du har rett til sletting må vurderes i lys av personopplysningsloven og personvernforordningen. Dersom du ønsker å få slettet personopplysningene dine, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Det er viktig at du begrunner hvorfor du ønsker at personopplysningene blir slettet, og om mulig også opplyser om hvilke personopplysninger du ønsker å få slettet. Vi vil da vurdere om de rettslige vilkårene for å kreve sletting er oppfylt. Det kan være unntak i lovverket om retten til sletting. Dette kan for eksempel være tilfelle når vi er nødt til å lagre personopplysningene for å oppfylle en oppgave vi er pålagt etter universitets- og høyskoleloven, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser som arkivering, forskning og statistikk.

Rett til å protestere

Du kan ha rett til å protestere mot behandlingen dersom du har et særskilt behov for å få stanset behandlingen av personopplysningene dine. Eksempler kan være dersom du har et beskyttelsesbehov, fortrolig adresse, eller lignende. Retten til å protestere er ikke en ubetinget rett, og den avhenger av hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen, og om du har et særskilt behov. Hvis du protesterer mot behandlingen, vil vi vurdere om vilkårene for å protestere er oppfylt. Dersom vi kommer til at du har rett til å protestere mot behandlingen, og at innsigelsen er berettiget, vil vi stanse behandlingen og du vil også kunne kreve sletting av opplysningene. Vær oppmerksom på at vi i enkelte tilfeller likevel kan gjøre unntak fra sletting, for eksempel hvis vi er nødt til å lagre personopplysningene for å oppfylle en oppgave vi er pålagt etter universitets- og høyskoleloven, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser.

Rett til å klage

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte oss under punktet nedenfor. Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen ved behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlig

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som er omtalt i punktet om «Dine rettigheter» ovenfor, eller du har spørsmål/kommentarer til denne erklæringen, kan du kontakte oss: skape@hvl.no

Personvernombudet

Personvernombudet kan kontaktes angående alle spørsmål om behandling av dine personopplysninger og om utøvelsen av dine rettigheter. Personvernombudet kan nås via e-post personvernombud@hvl.no.